"Some sketches here."
Otdsotm Sketch 2
Otdsotm Sketch 1
Elder Mutant Ninja Turtle 01